Dobře zpracovaný krizový plán, rychle zvládnutá evakuace či včasný dojezd zdravotníka na správné místo; tam všude se jedná o to nejcennější – o lidské zdraví a životy. Správná orientace v prostoru a rychlá lokalizace zájmového území je v těchto případech naprosto klíčová, a proto i zde nalezly geografické informační systémy svoji nezastupitelnou roli.

Činit správná rozhodnutí v co nejkratším čase – to je úkol, kterému čelí pracovníci všech složek integrovaného záchranného systému. Opírají se při tom nejen o své zkušenosti a profesionalitu svých kolegů, ale i o řadu podpůrných informačních systémů, ten geografický nevyjímaje. Pomáhá jim nalézt nejrychlejší cesty, v případě krizových událostí je informuje o dynamicky se měnících podmínkách a díky svým bohatým analytickým nástrojům hraje důležitou roli i při predikci rizik a jejich prevenci.

Hasičské záchranné sbory

Přesné a podrobné mapy jsou pro hasiče a požární jednotky naprosto nezbytné. Možnosti statických map GIS zásadně rozšiřuje tím, že doplňuje celou řadu důležitých informací (počty obyvatel daného domu a jejich věkovou strukturu, přehled skladovaných nebezpečných látek v objektu), poskytuje interaktivní vizualizaci těchto dat a samozřejmě i jejich analýzu. Nástroje GIS umožňují předem modelovat různé nebezpečné situace (například únik jedovatých látek do ovzduší) a poskytnout tak podklady pro vypracování krizových plánů. Při takovýchto analýzách je totiž systém schopný brát v úvahu nejen pohyb větru, ale i výšku okolního terénu nebo například vliv vegetace. Moderní technologie umožňují využít GIS i přímo v zásahových vozidlech a díky tomu mohou jednotky optimalizovat svou trasu i průběh vlastního zásahu.


Zdravotnické záchranné služby

Díky prostorovým analýzám dojezdových vzdáleností umí nástroje ArcGIS například velmi přesně navrhnout nejvýhodnější polohy výjezdových míst jednotlivých zdravotnických záchranných služeb. Jiným příkladem toho, jak lze dojezdový čas zkrátit na minimum, je sledování jednotlivých vozidel v reálném čase, díky čemuž lze k zásahu vyslat posádku, která tam bude nejrychleji.


Policie

Každý trestný čin, přestupek či výjezd se odehrál v prostoru a čase. Všechny tyto události a veškeré jejich podrobnosti se dají využít pro analýzu a následné vyhodnocení. Výběrem trestných činů s podobnými znaky, jejich korelací s místem spáchání, uliční sítí, trasami MHD či lokalitami obchodních řetězců je možné vytipovat činy zaviněné stejným pachatelem a objevit lze i případné jiné trendy v sériové trestné činnosti. Analýzou všech událostí lze pro město vytvořit například i mapu rizikových oblastí, která může sloužit jako základ pro vypracování nových metod a vhodného nasazení policejních hlídek.