VKMARC

Program VKMARC je určen k datové konverzi souborů ve výměnném formátu digitální katastrální mapy do systému ArcGIS. Zpracovává výměnný formát VKM dle specifikace „Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované, souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a digitálních dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24. listopadu 1999, č.j. 5270/1999-22“ (Zpravodaj ČÚZK, ročník 1999, částka 3), přičemž je schopen převádět i dřívější verze tohoto výměnného formátu. Hlavním účelem konverze je rozšířit datový fond geografického informačního systému ArcGIS o třídu prvků parcel. Tomuto cíli je přizpůsoben i výběr elementů, které jsou ze souboru VKM do systému ArcGIS převáděny.

Vstup

Vstupem programu je soubor ve výměnném formátu VKM a, je-li k dispozici, tak i tabulka NYSPA příslušná ke zpracovávanému katastru (ve formátu DBF).

Výstupem jsou třídy prvků uložené v geodatabázi nebo ve formátu shapefile:

  • polygonová třída prvků parcel s připojenou tabulkou NYSPA,
  • třída prvků vnitřní kresby (liniová + bodová topologie),
  • bodová třída prvků značek druhů pozemků,
  • polygonová třída prvků BPEJ.

Systémové požadavky

ArcGIS Desktop verze 10.0 nebo vyšší.

Pozn.: Při použití programu v licencích Basic a Standard budou ve výstupu parcely reprezentovány pouze liniovou třídou prvků hranic parcel a bodovou třídou prvků definičních bodů, ke které bude připojena tabulka NYSPA.

Více informací

Máte-li o tento produkt zájem, obraťte se prosím na obchodní oddělení (obchod@arcdata.cz, 224 190 553).