Management přírodních zdrojů je oblast specifická nejen svým širokým záběrem, ale i zásadním vlivem na životní prostředí každého z nás. Technologie GIS zde proto pomáhají lépe si uvědomit důsledky naší činnosti a následně provádět informovanější a tím pádem i ohleduplnější rozhodnutí o našem přírodním bohatství.

Těžba surovin

ArcGIS je komplexní, otevřená technologie vyvinutá pro shromažďování, zpracovávání, zobrazování a analýzu velkého objemu mezioborových dat. Těžební společnosti proto s jeho pomocí mohou vytvářet modely povrchových i podpovrchových ložisek surovin, efektivně plánovat těžbu, vizualizovat budoucí i minulé stavy krajiny a modelovat potřebné rekultivace a revitalizace území po ukončení těžby.

Kde již GIS využívají

ArcGIS využívá světově největší společnost na těžbu zlata Barrick Gold. Mezi českými uživateli naleznete kupříkladu:


Zemědělství

V oblasti zemědělství se GIS využívá především pro rajonizaci, vymezení oblastí se zvýšeným rizikem eroze či monitoring škůdců a chorob. Agronomové mohou rovněž provádět analýzy svých dat a prognózy sklizně založené na mnoha parametrech, jako jsou například typ a druh půdy, svažitost, orientace nebo aktuální množství živin. Stále častěji jsou využívány i analytické možnosti, na kterých je postaveno tzv. precizní zemědělství (precision farming). Díky tomu je možné například přesné dávkování hnojiv na základě rozborů půdy a potřeb rostlin a trendem poslední doby je i využití dat dálkového průzkumu Země (DPZ). Díky hyperspektrálním analýzám je totiž možné získat celou řadu cenných informací, jako jsou vegetační indexy, ukazatele zdraví vegetace či indexy vegetačního stresu. Významnou roli zastává GIS i na stránkách Intersucho, kde slouží k monitorování a předpovídání nepříznivých zemědělských podmínek.


Lesnictví

Funkcionalitu GIS lze využít při tvorbě cenové mapy lesní půdy, analýzách těžby dřeva, vizualizacích zdravotního stavu a složení lesa či v řadě dalších činností lesního hospodáře. I zde je velmi přínosné využití dat DPZ a v terénu je možné pracovat s mobilními aplikacemi, které lze navíc provozovat i v režimu off-line. Významná je také role GIS při mapování následků živelních pohrom, jako je vichřice, kdy GIS umožňuje rychlou evidenci zasažených území, případně pomocí družicových a leteckých snímků dokáže vyznačit postižená místa i ve špatně přístupných oblastech.

ArcGIS v rukách lesníků

Komplexní nasazení systému ArcGIS v lesnických činnostech nalezneme například na území ORP Jihlava. Pracovníci disponují mobilní aplikací, kde mají k dispozici lesní plány, ortofoto, katastrální mapu i data porostních skupin. Mohou pracovat on-line i off-line a pořizovat i aktualizovat data přímo v terénu. Mobilní aplikace jim nejen usnadňuje práci v kanceláři při zpracování získaných dat, ale také je významným pomocníkem při jejich pohybu v terénu.

Foto: 123RF