ArcGIS Pro: základy a pracovní postupy

V tomto třídenním kurzu získáte základní znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní práci v aplikaci ArcGIS Pro, desktopové aplikaci platformy ArcGIS určené pro GIS profesionály. Seznámíte se s uživatelským rozhraním ArcGIS Pro a s pracovními postupy pro vytváření a správu dat, pro tvorbu map, GIS analýzu a sdílení obsahu GIS v rámci platformy ArcGIS. 

Kurz je určen pro

GIS profesionály a další uživatele, kteří se chtějí vytvářet GIS a pracovat s ním v prostředí ArcGIS Desktop.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát:

 • uživatelské rozhraní aplikace ArcGIS Pro,
 • organizovat, vytvářet a editovat geografická data,
 • vytvářet a spravovat mapové vrstvy a mapy,
 • zpracovávat data a provádět GIS analýzu,
 • sdílet mapy a výsledky analýzy.

Software použitý pro výuku kurzu

 • ArcGIS Pro,
 • ArcGIS Online

Probíraná látka

 • Seznámení s ArcGIS Pro: projekt ArcGIS Pro, uživatelské rozhraní, základní úkony při práci s mapovými vrstvami, dokumentace a nápověda.
 • Vytváření a shromáždění dat pro projekt: přehled typů dat, vytvoření geodatabáze a tříd prvků, převod dat do geodatabáze z různých zdrojů, atributový a prostorový výběr dat, prostředí pro zpracování dat (geoprocessing).
 • Souřadnicové systémy: základní pojmy, principy a součásti souřadnicového systému, rovinné vs. zeměpisné souřadnice, poloha vs. výška, důležitost volby vhodného souřadnicového systému, transformace mezi souřadnicovými systémy, práce se souřadnicovými systémy v ArcGIS Pro.
 • Automatizace konverze dat: prostředí ModelBuilder a jeho použití pro hromadnou konverzi dat.
 • Vizualizace dat: různé způsoby přiřazování symbolů k prvkům, volba vhodné metody, práce s viditelností vrstvy, filtrování prvků pro zobrazení, vykreslování prvků v závislosti na měřítku mapy.
 • Práce s texty v mapě: dynamické popisky prvků, anotace, převod popisků na anotace.
 • Vizualizace dat ve 3D: režimy 3D zobrazení - globální a lokální scéna, převod 2D mapy do 3D zobrazení, zdroje výšek, 3D zobrazování 2D prvků podle atributů.
 • Vytváření prvků z tabelárních dat: geokódování, lokátory adres, zobrazování souřadnic z tabulek do mapy.
 • Propojování tabulek: připojení a relace tabulek, rozdíly a vhodnost použití obou metod.
 • Vytváření geografických dat: prostředí pro editaci dat, nástroje pro vytváření prvků, naplňování atributů.
 • Editace dat: změna tvaru prvků, změna hodnot atributů, rozdělení polygonů.
 • Analýza dat: druhy analýzy, prostředí pro geoprocessing, nástroje, tvorba modelu v prostředí ModelBuilder.
 • Tvorba statických map: nastavení stránky mapové kompozice, přidání a uspořádání elementů mapové kompozice, export mapy do PDF.
 • Tvorba dynamických map: sdílení dat prostřednictvím balíčků, typy balíčků, webové vrstvy a webové mapy, sdílení obsahu prostřednictvím ArcGIS Online.

Předpokládané vstupní znalosti:

Nepředpokládají se žádné předchozí zkušenosti s ArcGIS Pro. Avšak účastníci by měli mít základní povšechnou představu o principech GIS a platformě ArcGIS na úrovni kurzu Úvod do GIS.