Prostorová analýza v ArcGIS Pro

V tomto třídenním kurzu se seznámíte s obecnými základními postupy pro provádění prostorové analýzy a získáte celkový přehled o možnostech analýzy dat v ArcGIS. V praktických cvičeních budete používat rozličné nástroje software ArcGIS Pro Advanced, včetně nástrojů prostorové statistiky, a nadstaveb ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial analyst a ArcGIS Geostatistical Analyst pro průzkum, analýzu a získání nových informací ze svých dat.

Kurz je určen pro

zkušené uživatele ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro), kteří chtějí získat celkový přehled o možnostech analýzy dat v ArcGIS a kteří chtějí získat praktické zkušenosti s prací s pokročilejšími analytickými nástroji.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát:

 • kvantifikovat a analyzovat prostorové uspořádání pomocí nástrojů prostorové statistiky,
 • analyzovat změny hodnot prvků a jejich prostorového uspořádání v čase,
 • používat interpolační a regresní analýzu k vysvětlení, proč daný jev nastává, a k odhadu, jak se bude vyvíjet v budoucnosti,
 • připravit data pro analýzu, vybrat nástroje vhodné pro daný účel a nastavit parametry prostředí pro analýzu,
 • vyhledávat vhodné lokality pro umístění objektů či zařízení pomocí nástrojů 2D a 3D analýzy.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Pro 2.2 (Advanced), ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Geostatistical Analyst, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS Online

Probíraná látka

 •  základy prostorové analýzy: co je prostorová analýza, výhody prostorové analýzy, nástroje pro prostorovou analýzu, způsoby provádění analýzy
 •  plánování a příprava analýzy: výběr a shromáždění dat pro analýzu, posouzení jejich vhodnosti pro danou úlohu, parametry prostředí pro analýzu, nastavení projektu ArcGIS Pro, souřadnicový systém dat, vytvoření bodové vrstvy z tabulky se souřadnicemi XY, omezení rozsahu dat na zájmovou oblast, nastavení masky pro zpracování rastrů
 • analýza blízkosti: běžné úlohy zjišťující a využívající údaje o vzájemné vzdálenosti objektů, způsoby měření vzdálenosti, práce s obalovými zónami, vyhledání nejbližších prvků, výpočet oblastí dostupnosti, vytvoření rastru s hodnotami vzdáleností
 • překryvová analýza: principy a metody, volba vhodného nástroje, provedení a porovnání různých metod analýzy překryvu
 • automatizace prostorové analýzy: způsoby automatizace úloh v ArcGIS Pro, dávkové zpracování, model v prostředí ModelBuilder
 • interpolace povrchu: Tobblerův první zákon geografie, princip interpolace povrchu, seznámení se vzorkem měřených hodnot, metody interpolace a jejich použití
 • vyhledání vhodné lokality: vyhodnocení kritérií pro analýzu, volba metody analýzy (nad rastrovými nebo vektorovými daty), odvození rastrových dat z jiných zdrojů, rastrové funkce a geoprocessingové nástroje, převedení vstupních hodnot do společné škály, metody překrytí rastrů
 • prostorová statistika: co je prostorová statistika, typy prostorové statistiky, deskriptivní a deduktivní statistika, nástroje prostorové statistiky, analýza shluků a odlehlých hodnot
 • časoprostorová analýza: začlenění časové složky do prostorové analýzy, časoprostorová analýza, analýza změn shluků v čase, průzkum dat pomocí grafů, analýza časoprostorové kostky, vizualizace časoprostorové kostky ve 2D a 3D zobrazení
 • regresní analýza: vysvětlení prostorového uspořádání jevu, princip regrese, lineární regrese metodou nejmenších čtverců, interpretace výsledků regresní analýzy
 • geograficky vážená regresní analýza: charakteristika metody a kdy ji použít, zobrazení prostorové variace regresních koeficientů v mapě
 • geostatistická interpolace: deterministická versus geostatistická interpolace, kriging
 • 3D analýza: kdy použít 3D analýzu, příklady 3D analýzy, interaktivní 3D analýza, provedení 3D analýzy (linie viditelnosti, 3D obalová zóna, 3D průnik).

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládají se předchozí znalosti a zkušenosti na úrovni kurzů „ArcGIS Pro: základy a pracovní postupy“ nebo „Migrace z ArcMap do ArcGIS Pro“.