Tvorba skriptů pro ArcGIS Pro v jazyku Python

Čas je cenný. Naučte se zefektivnit a automatizovat práci s GIS. V tomto kurzu se naučíte používat prostředí jazyka Python v aplikaci ArcGIS Pro, vytvářet skripty pro automatizaci běžných úloh v GIS. Seznámíte se s postupy pro sdílení svých skriptů, aby byly mohly být spouštěny jak z přímo z ArcGIS Pro, tak i mimo něj.

Kurz je určen pro

pokročilé uživatele ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro), kteří chtějí rozšířit své znalosti a možnosti v oblasti zpracování dat a automatizace geoprocessingových úloh.

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět/znát

 • používat syntaxi jazyka Python, postupy pro práci s chybovými stavy a třídy pro kontrolu vstupních parametrů pro vytváření robustních skriptů pro ArcGIS Pro
 • pomocí seznamů a cyklů realizovat opakování geoprocessingových operací v rámci skriptu
 • zpracovávat jednotlivé řádky tabulek pro vytváření a editaci geometrické i atributové složky geografických dat
 • vytvářet uživatelské skriptové nástroje v toolboxu a prostřednictvím geoprocessingových balíčků sdílet své pracovní postupy zpracování dat

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Pro 2.1 (Standard nebo Advanced), ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst

Probíraná látka

 •  ArcGIS a Python: výhody využití jazyka Python při práci s ArcGIS, přístup k jazyku Python v aplikaci ArcGIS Pro
 • volání geoprocessingových nástrojů ze skriptu: zjištění syntaxe volání geoprocessingových nástrojů, použití proměnných ve skriptu
 • zjišťování vlastností objektů: použití funkce Describe k zjišťování vlastnosti objektů ArcGIS, orientace v dokumentaci, využití zjištěných vlastností pro řízení běhu skriptu
 • vytváření skriptů v prostředí PyCharm
 • využití seznamů a cyklů: práce s pythonovským datovým typem seznam (list) pro automatizaci geoprocessingových úloh, cykly ve skriptu
 • práce s tabulkami: objekty typu cursor a jejich použití pro čtení, editaci a vytváření dat
 • práce s geometrickou složkou dat: seznámení s objekty pro práci s geometrickou složkou dat, pracovní postupy pro zjišťování vlastností geometrie prvků, čtení souřadnic prvků, jejich editaci a vytváření geometrických objektů
 • chybové stavy při běhu skriptu: nástroje jazyka Python a postupy pro zachytávání a ošetřování chybových stavů vzniklých při běhu skriptu
 • skriptové nástroje: začlenění skriptu do rámce pro geoprocessing v ArcGIS Pro v podobě geoprocessingového nástroje v toolboxu, předávání vstupních parametrů pro běh skriptu
 • přizpůsobení chování dialogového okna skriptového nástroje: možnosti programování chování dialogového okna nástroje pomocí třídy ToolValidator
 • použití skriptových nástrojů v rámci platformy ArcGIS: sdílení skriptových nástrojů, vytvoření geoprocessingového balíčku, doplnění metadat sdílení geoprocessingového balíčku

Předpokládané vstupní znalosti:

Předpokládají se předchozí znalosti a zkušenosti na úrovni kurzů „ArcGIS Pro: základy a pracovní postupy“ nebo „Migrace z ArcMap do ArcGIS Pro“.

Dále se předpokládají základní obecné znalosti jazyka Python. Pro uživatele, kteří dosud nemají zkušenosti s jazykem Python nebo s programováním vůbec, doporučujeme předem absolvovat jednodenní kurz „Úvod do jazyka Python pro uživatele ArcGIS“, v němž jsou obecné základy jazyka vysvětlovány a procvičovány na příkladech přímo z oblasti GIS v prostředí ArcGIS Desktop.