Příprava dat pro využití v GIS

Když chcete pomocí GIS vytvořit mapu nebo zpracovat analýzu území, bývá první – a často obtížnou – výzvou obstarat potřebná data, a hlavně je připravit tak, abyste dostali požadovaný výstup nebo spolehlivé výsledky analýzy. Všechny datové sady, které budete potřebovat, sice mohou být k dispozici, ale mohou mít různou úroveň přesnosti a podrobnosti anebo v nich chybí klíčové atributy. Datová sada tak může být pro daný projekt ve své původní podobě nepoužitelná. V tomto kurzu se seznámíte s postupy přípravy dat, které budete moci použít v různých GIS projektech. Získáte základní dovednosti potřebné pro posouzení kvality dat, odhalení inkonzistencí a dalších problémů a naučíte se, jak vám ArcGIS Pro pomůže tyto problémy řešit.

Kurz je určen pro

všechny uživatele GIS, kterým záleží na tom, aby data, která používají k řešení svých úloh, poskytovala kvalitní a spolehlivé výsledky.

Cíle kurzu

 • Určení požadavků na data pro danou úlohu a výběr autoritativního zdroje dat.
 • Zjištění prostorové, časové a tematické přesnosti dat, logické konzistence a úplnosti dat za účelem posouzení, zda jsou vhodná pro daný projekt.
 • Použití nástrojů ArcGIS Pro pro zjišťování chyb a problémů v datech a nástrojů pro jejich opravu s cílem vytvořit data odpovídající požadavkům daného projektu.
 • Vytvoření metadat dokumentujících kvalitu datové sady, aby z nich ostatní uživatelé mohli snadno posoudit, zda je vhodná pro jejich účely.

Software použitý pro výuku kurzu

ArcGIS Pro 3.1

Některé nástroje a funkce probírané v kurzu vyžadují licenci ArcGIS Pro Standard.

Pro praktická cvičení během kurzu mají účastníci k dispozici ArcGIS Pro v licenční úrovni Advanced.

Probíraná látka

 • Zahájení GIS projektu: stanovení požadavků na data; klíčové vlastnosti dat.
 • Získání a příprava dat: seznámení s metadaty (zdroj dat, podrobnost/přesnost, aktuálnost, podmínky použití); vytvoření projektu ArcGIS Pro; extrakce dat za zájmové území.
 • Kvalita dat: aspekty kvality dat; posouzení kvality.
 • Konzistence dat: logická konzistence a její komponenty; kontrola požadavků na topologickou správnost dat; odhalování nekonzistence různých datových sad.
 • Kompletnost dat: kompletnost pokrytí zájmového území, kompletnost atributů (vyplněných hodnot).
 • Přesnost dat: posouzení geometrické, časové a tematické přesnosti datové sady.
 • Dokumentace posouzení kvality: záznam o kvalitě datové sady do jejích metadat.

Předpokládané vstupní znalosti:

Pro tento kurz se předpokládají předchozí znalosti a zkušenosti s ArcGIS Pro na úrovni kurzu ArcGIS Pro: základy a pracovní postupy nebo Migrace z ArcMap do ArcGIS Pro.